Սկսվում է մրցույթ 5-ը
Մասնակցելու հղումը՝ https://sovorel.ru/0005
Այն կավարտվի 05․06․2022