Հարմոնիկ ֆունկցիաներ

Հարմոնիկ ֆունկցիաների հիմնական հատկությունները

1․ Սահմանումներ և օրինակներ

2․ Ինվարիանտ ձևափոխություններ

3․ Միջին արժեքի հատկությունը

4․ Մաքսիմումի սկզբունքը

5․ Պուասոնի կորիզը գնդի համար

6․ Դիրիխլեի խնդիրը գնդի համար

7․ Միջին արժեքների թեորեմների շրջումը

8․ Սահմանափակ հարմոնիկ ֆունկցիաներ

9․ Կելվինի ձևափոխությունը

 

Իրական անալիտիկ ֆունկցիաներ

10․ Բազմակի աստիճանային շարքեր

11․ Համասեռ վերլուծություններ

12․ Հոլոմորֆ ֆունկցիաներ

13․ Պլյուրիհարմոնիկ և n-հարմոնիկ ֆունկցիաներ

14․ Դիրիխլեի խնդրի լուծումը պոլիդիսկում

 

Սֆերիկ հարմոնիկներ

 15․ Սֆերիկ հարմոնիկի սահմանումը

16․ Վերլուծություն ըստ հարմոնիկի

17․ Զոնալ հարմոնիկներ

18․ Պուասոնի կորիզի համասեռ վերլուծությունը

19․ Զոնալ հարմոնիկի բացահայտ բանաձևերը

 

Հարմոնիկ ֆունկցիաների տարածություններ

20․ Չափի Պուասոնի ինտեգրալը

21․ Թույլ զուգամիտություն

22․ Հարդիի հարմոնիկ տարածությունները

23․ Բերգմանի հարմոնիկ տարածությունները

24․ Վերարտադրող կորիզ

25․ Վերարտադրող կորիզը գնդի համար