Բարձրագույն հանրահաշվի դասընթաց

1․ Գծային հավասարումների սիստեմներ (համակարգեր): Դետերմինանտներ

1. Անհայտների հաջորդական արտաքսման մեթոդը

2․ Երկրորդ և երրորդ կարգի դետերմինանտներ

3․ Տեղափոխություններ և տեղադրություններ

4․ n-րդ կարգի դետերմինանտներ

5․ Մինորներ և նրանց հանրահաշվական լրացուցիչները

6․ Դետերմինանտների հաշվումը

7․ Կրամերի կանոնը

2․ Գծային հավասարումների սիստեմներ (համակարգեր)։ Ընդհանուր տեսություն

8․ n-չափանի վեկտորական տարածություն

9․ Վեկտորների գծային կախումը

10․ Մատրիցի ռանգը

11․ Գծային հավասարումների սիստեմներ (համակարգեր)

12․ Գծային համասեռ հավասարումների սիստեմներ (համակարգեր)

3․ Մատրիցների հանրահաշիվ

13․ Մատրիցների բազմապատկումը

14․ Հակադարձ մատրից

15․ Մատրիցների գումարումը և մատրիցի բազմապատկումը թվով

16․ Դետերմինանտների տեսության աքսիոմատիկ կառուցումը

4․ Կոմպլեկս թվեր

17․ Կոմպլեկս թվերի սիստեմը

18․ Կոմպլեկս թվերի հետագա ուսումնասիրությունը

19․ Կոմպլեքս թվերից արմատ հանելը

5․ Բազմանդամներ և նրանց արմատները

20․ Գործողություններ բազմանդամների հետ

21․ Բաժանարարներ։ Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը

22․ Բազմանդամների արմատները

23․ Հիմնական թեորեման

24․ Հետևանքներ հիմնական թեորեմայից

25․ Ռացիոնալ կոտորակներ

6․ Քառակուսային ձևեր

26․ Քառակուսային ձևի բերումը կանոնական տեսքի

27․ Իներցիայի օրենքը

28․ Դրական որոշյալ ձևեր

7․ Գծային տարածություններ

29․ Գծային տարածության սահմանումը։ Իզոմորֆիզմ

30․ Վերջավորչափանի տարածություններ։ Բազիս

31․ Գծային ձևափոխություններ

32․ Գծային ենթատարածություններ

33․ Բնութագրիչ արմատներ և սեփական արժեքներ 

8․ Էվկլիդյան տարածություններ

34․ Էվկլիդյան տարածության սահմանումը։ Օրթոնորմավորված բազիսներ

35․ Օրթոգոնալ մատրիցներ, օրթոգոնալ ձևափոխություններ

36․ Սիմետրիկ ձևափոխություններ

37․ Քառակուսային ձևի բերումը գլխավոր առանցքներին։ Ձևերի զույգեր

9․ Բազմանդամների արմատների հաշվումը

38․ Երկրորդ, երրորդ և չորրորդ աստիճանի հավասարումներ

39․ Արմատների սահմանները

40․ Շտուրմի թեորեման

41․ Այլ թեորեմներ իրական արմատների թվի վերաբերյալ

42․ Արմատների մոտավոր հաշվումը

10․ Դաշտեր և բազմանդամներ

43․ Թվային օղակներ և դաշտեր

44․ Օղակ

45․ Դաշտ

46․ Օղակների (դաշտերի) իզոմորֆիզմը։ Կոմպլեկս թվերի դաշտի միակությունը

47․ Գծային հանրահաշիվը և բազմանդամների հանրահաշիվը կամայական դաշտի վրա

48․ Բազմանդամների վերլուծումն անվերածելի բազմապատկիչների

49․ Արմատների գոյության թեորեման

50․ Ռացիոնալ կոտորակների դաշտը

11․ Բազմանդամներ մի քանի անհայտներից

51․ Մի քանի անհայտներից կազմած բազմանդամների օղակը

52․ Սիմետրիկ բազմանդամներ

53․ Լրացուցիչ դիտողություններ սիմետրիկ բազմանդամների վերաբերյալ

54․ Ռեզուլտանտ։ Անհայտի արտաքսումը։ Դիսկրիմինանտ

55․ Կոմպլեկս թվերի հանրահաշվի հիմնական թեորեմայի երկրորդ ապացույցը

12․ Բազմանդամներ ռացիոնալ գործակիցներով

 56․ Բազմանդամների վերածելիությունը ռացիոնալ թվերի դաշտի վրա

57․ Ամբողջաթիվ բազմանդամների ռացիոնալ արմատները

58․ Հանրահաշվական թվեր

13․ Մատրիցի նոռմալ ձևը

59․ l-մատրիցների համարժեքությունը

60․ Միամոդուլ (ունիմոդուլյար) l մատրիցներ։ Թվային մատրիցների նմանության կապը նրանց բնութագրիչ մատրիցների համարժեքության հետ

61․ Ժորդանյան նորմալ ձև

62․ Նվազագույն բազմանդամ

14․ Խմբեր

63․ Խմբի սահմանումը և օրինակներ

64․ Ենթախմբեր

65․ Նորմալ բաժանարարներ, բազմապատկիչ խմբեր (ֆակտոր խմբեր), հոմոմորֆիզմներ (նմանաձևություններ)

66․ Աբելյան խմբի ուղղակի գումարները

67․ Վերջավոր աբելյան խմբեր