Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն

Հավանականության տեսության սկզբունքներ

1․ Պատահույթներ, հավանականային տարածություն

1․1 Գործողություններ պատահույթների հետ

1․2 Հավանականության գաղափարը

1․3 Հավանականության հատկությունները

1․4 Պայմանական հավանականություն, պատահույթների անկախություն

1․5 Լրիվ հավանականության և Բայեսի բանաձևերը

2․ Պատահական մեծություն և բաշխման ֆունկցիա

2․1 Պատահական մեծություններ

2․2 Բաշխման ֆունկցիայի հատկությունները

2․3 Ընդհատ բաշխումներ

2․4 Անընդհատ բաշխումներ

2․5 Բազմաչափ պատահական մեծություններ

2․6 Պատահական մեծության անկախությունը, պայմանական բաշխումներ

2․7 Ֆունկցիաներ պատահական մեծություններից

3․ Պատահական մեծության թվային բնութագրիչներ

3․1 Կենտրոնական դիրքի բնութագրիչներ

3․2 Ցրվածության բնութագրիչներ

3․3 Պատահական մեծության մոմենտները, անհամաչափության և կուտակվածության գործակիցները

3․4 Կարևորագույն բաշխումների թվային բնութագրիչներ

3․5 Պատահական մեծությունների փոխկապվածության չափի բնութագրիչները

3․6 Էնտրոպիա և շենոնյան ինֆորմացիա

3․7 Կուլբակի-Լեյբլերի ինֆորմացիա (ինֆորմացիոն տարամիտություն)

4․ Հավանականության տեսության սահմանային թեորեմները

4.1 Ներածություն։ Զուգամիտություն ըստ հավանականության

4․2 Չեբիշևի անհավասարությունը

4․3 Մեծ թվերի օրենքը

4․4 Կենտրոնական սահմանային թեորեմը

5․ Պատահական ընթացքներ

5․1 Հիմնական գաղափարներ

5․2 Պատահական ընթացքների բնութագրիչներ

5․3 Պատահական ընթացքների դասերի օրինակներ

5․4 Մարկովի շղթաներ

Կիրառական և մաթեմատիկական վիճակագրության հիմունքները

6․ Նշանահանում։ Նկարագրական վիճակագրություն

6․1 Նմուշահանման հիմնական գաղափարները և սկզբունքները

6․2 Վիճակագրական բաշխման ֆունկցիա։ Հաճախությունների սյունապատկեր

6․3 Կենտրոնական դիրքի նմուշային բնութագրիչներ

6․4 Նմուշային մոմենտներ, քանորդիչներ, ցրվածության անհամաչափություն և կուտակվածության բնութագրիչներ

6․5 Երկու հատկանիշի նմուշային նկարագրումը

7․ Բաշխման բնութագրիչների վիճակագրական գնահատում

7․1 Վիճակագրական մոդելների մասին

7․2 Գնատուները և դրանց ներկայացվող պահանջները

7․3 Գնատուների կառուցման ընդհանուր եղանակներ

8․ Միջակայքային գնահատում

8․1 Վստահության հավանականություն։ Վստահության միջակայք

8․2 Ստյողենտի, X2 և Ֆիշերի բաշխումները

8․3 Նեցուկային ֆունկցիա, փոքրագույն երկարության վստահության միջակայք

8․4 Վստահության միջակայքի կառուցման ասիմպտոտական եղանակը

8․5 Բազմակի պարամետրերի վստահության տիրույթը

9․ Վիճակագրական վարկածների ստուգում

9․1 Վիճակագրական վարկածների դասակարգումը

9․2 Ստուգման հայտանիշները և դրանց բնութագրումը

9․3 Վարկածներ որոշակի հատկության առկայության հավանականության վերաբերյալ

9․4 Վարկածներ նորմալ հանուրի սպասելիի վերաբերյալ

9․5 Վարկածներ երկու հանուրների ցրվածքների վերաբերյալ

9․6 Համաձայնության հայտանիշներ

9․7 Երկու հատկանիշների անկախության ստուգումը

10․ Ցրվածքային վերլուծություն

10․1 Ներածություն

10․2 Միագործոն ցրվածքային վերլուծություն

10․3 Ցրվածքների համասեռության վարկածի ստուգում

10․4 Պատահականացված բլոկների եղանակ

10․5 Երկգործոն ցրվածքային վերլուծություն

11․ Զույգային գծային ռեգրեսիա և հարաբերակցություն

 11.1 Գաղափար ռեգրեսիայի և հարաբերակցության մասին

11․2 Զույգային գծային ռեգրեսիա

11․3 Զույգային հարաբերակցություն քանակական մեծությունների միջև

11․4 Պայմանական կամ մասնակի հարաբերակցություն

11․5 Տարրակարգային հարաբերակցություն

11․6 Հարաբերակցային քանորդ

12․ Կորագիծ և բազմաչափ գծային ռեգրեսիա

12.1 Հիմնական գաղափարներ

12․2 Փոքրագույն քառակուսիների եղանակը բազմաչափ դեպքում

12․3 Բազմաչափ գծային ռեգրեսիա

12․4 Բազմաչափ հարաբերակցության գործակից

12․5 Գծայնացված բազմաչափ ռեգրեսիա

13․ Ժամանակային շարքեր

13․1 Հիմնական գաղափարներ

13․2 Եռանկյունաչափ ռեգրեսիա

13․3 Ժամանակային շարքի ողորկացումը

14․ Տնտեսաչափության տարրեր

14․1 Տնտեսաչափության էությունն ու խնդիրները

14․2 Տնտեսաչափական հետազոտությունների առանձնահատկությունները

14․3 Բազմակոլինեարություն

14․4 Տնտեսաչափական մոդելների կիրառման օրինակներ

15․ Տվյալների վերլուծության ծրագրաշարեր

15․1 Վիճակագրական ծրագրաշարերի տեսակները

15․2 STATISTICA ծրագրաշարը

15․3 STATGRAPHICS ծրագրաշարը

15․4 SPSS ծրագրաշարերի բովանդակությունը

15․5 S-PLUS 2000 ծրագրաշարը

Աղյուսակներ

1․ Պուասոնի բաշխման գումարային հավանականությունների աղյուսակ

2․ Նորմալ բաշխման ֆունկցիայի և Լապլասի ֆունկցիայի աղյուսակ

3․ X2 - բաշխման քանորդիչների աղյուսակ

4․ Ստյուդենտի բաշխման քանորդիչների աղյուսակ

5․ Ֆիշերի բաշխման քանորդիչների աղյուսակ

6․ Ֆիշերի հակադարձ ձևափոխության աղյուսակ