Դիսկրետ մաթեմատիկայի դասընթաց

1․ Բինար հարաբերություններ

1. Բազմություններ և գործողություններ նրանց հետ

2․ Բինար հարաբերություններ և գործողություններ նրանց հետ

3․ Ֆունկցիոնալ հարաբերություններ

4․ Հարաբերությունների որոշ դասեր

5․ Էքվիվալենտության հարաբերություն

6․ Կարգի հարաբերություն

Ամփոփիչ առաջադրանքներ

2․ Կոմբինատորիկայի տարրերը

1․ Տարրական բանաձևեր

2․ Նյուտոնի երկանդամը

3․ Անդրադարձ առնչություններ

4․ Կցման և արտաքսման սկզբունք

Ամփոփիչ առաջադրանքներ

3․ Գրաֆների տեսության տարրերը

1․ Գրաֆի սահմանումը, տրման եղանակները և պարզագույն հատկությունները

2․ Կապակցված գրաֆներ, ծառեր

3․ Էյլերյան, Համիլտոնյան ճանապարհներ և ցիկլեր

4․ Գրաֆի ներկման բնութագրիչներ

5 Հարթ գրաֆներ

6․ Ռամսեյի թեորեմը

Ամփոփիչ առաջադրանքներ

4․ Բուլյան ֆունկցիաներ

1․ n-չափանի միավոր խորանարդ

2․ Բուլյան ֆունկցիա, բանաձև

3․ Բուլյան ֆունկցիաների որոշ ներկայացումներ

4․ Հիմնական փակ դասերը

5․ Լրիվության թեորեմը

6․ Ֆունկցիոնալ տարրերից սխեմա

7․ Շենոնի ֆունկցիան

Ամփոփիչ առաջադրանքներ

5․ Ավտոմատների տեսության տարրերը

1․ Նախնական գաղափարներ

2․ Ճանաչելի և կանոնական իրավիճակներ

3․ Ավտոմատածին ֆունկցիաներ

4․ Ավտոմատային ցանցեր

5․ Ավտոմատային ֆունկցիաների լրիվության հարցեր

Ամփոփիչ առաջադրանքներ