Անհավասարումներ
Թեստ 10
Արտահայտություններ
Թեստ 1
Թեստ 11
Թեստ 2
Թեստ 3
Թեստ 4
Թեստ 6
Թեստ 7
Թեստ 8
Թեստեր տարբեր բաժիններից
Թեստ 17 դասարան 9
Թեստ 18
Թեստ 28
Թեստ 29
Թեստ 9
Թվաբանական թեստեր
Թեստ 5
Ինֆորմատիկա
Թեստ 26 ինֆորմատիկա
Համակարգեր
Թեստ 14
Թեստ 15
Հավասարումներ
Թեստ 12
Թեստ 16 Վիետի թեորեմ
Թեստ 22 - լոգարիթմական հավասարումներ
Թեստ 23 արմատ
Ոչ ստանդարտ խնդիրներ
Թեստ 19 ոչ ստանդարտ խնդիրներ
Թեստ 20 ոչ ստանդարտ խնդիրներ
Պրոգրեսիաներ
Թեստ 27 Թվաբանական պրոգրեսիա
Տեքստային խնդիրներ
Թեստ 25 Մարզային մրցույթի համար
Ֆունկցիաներ
Թեստ 24
Ինքնաստուգման թեստ - քառակուսի եռանդամ

Developed by ARI Soft.