Անհավասարումներ
Թեստ 10
Արտահայտություններ
Թեստ 1
Թեստ 11
Թեստ 2
Թեստ 3
Թեստ 4
Թեստ 6
Թեստ 7
Թեստ 8
Թեստեր տարբեր բաժիններից
Թեստ 17 դասարան 9
Թեստ 18
Թեստ 9
Թվաբանական թեստեր
Թեստ 5
Ինֆորմատիկա
Թեստ 26 ինֆորմատիկա
Համակարգեր
Թեստ 14
Թեստ 15
Հավասարումներ
Թեստ 12
Թեստ 16 Վիետի թեորեմ
Թեստ 22 - լոգարիթմական հավասարումներ
Թեստ 23 արմատ
Ոչ ստանդարտ խնդիրներ
Թեստ 19 ոչ ստանդարտ խնդիրներ
Թեստ 20 ոչ ստանդարտ խնդիրներ
Տեքստային խնդիրներ
Թեստ 25 Մարզային մրցույթի համար
Ֆունկցիաներ
Թեստ 24
Ինքնաստուգման թեստ - քառակուսի եռանդամ

Developed by ARI Soft.